กระบวนท่ามวยไทย

By admin August 02, 2020

๑.ขุนยักษ์จับลิง

ขุนยักษ์จับลิง (แม่ไม้ฝึกเชิงรุกและเชิงรับหมัดเท้าเข่าศอก) แม่ไม้นี้เป็นไม้ที่สำคัญมากในการฝึกศิลปะมวยไทยใช้สำหรับฝึกรวมไม้รับเบื้องต้นโดยฝ่ายรุกโจมตีต่อเนื่องด้วยไม้รุกหมัดเท้าเข้าและศอกฝ่ายรับก็รับด้วยเชิงรับหมัดเท้าเข้าและศอกเป็นชุดต่อเนื่องไปผลัดกันเป็นฝ่ายรุกฝ่ายรับจนกว่าจะเกิดความคล่องแคล่วเคยชิน

1. “Titan Captures Monkey”

“Titan Captures Monkey” or “Koon yuck jub ling” (offensive and defensive using the fist, the foot, the knee, the elbow) This position is very important in the training of Muay Thai basic defense to continual attack by punch, foot, knee, and elbow. The attacks are received with punch, foot, knee, and elbow respectively. This is done alternately to practice offense and defense.

๒. สลับฟันปลา

สลับฟันปลา (รับวงนอก) แม่ไม้นี้เป็นไม้หลักหรือไม้ครูเบื้องต้นใช้ป้องกันการโจมตีด้วยมือหรือ…… แนวตรงหน้าเช่นต่อยตรงฟันตรงหรือตีตรงโดยฉากออกวงนอกไปอยู่นอกวงแขนของคู่ต่อสู้ด้วยการสืบฉากนอกรุกกับฉากนอกถอยก้าวฉากนอกรุกก้าวฉากนอกถอยแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งควบคุมแขนของคู่ต่อสู้ไว้เป็นการป้องกันทำให้มวยหรืออาวุธที่โจมตีมานั้นเลยหน้าไปแล้วตอบโต้ด้วยอาวุธต่างๆในจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

2. “the zigzag” or “salubfunplaa”

“the zigzag” or “salubfunplaa”(outer reception) This is a basic position to receive an attack with
the hand in cases of straight attacks such as a straight punch, jab, or hit by positioning outside the outer arm of the opponent, traced out by the attack, depending on the situation. This is done in accordance with the control of the opponents arm to send the attack tumbling to the front. This is followed by other necessary positions of attack.

๓. ชวาชัดหอก

ชวาชัดหอก(ฉากออกนอก-ศอกถอง)ลูกไม้นี้เป็นลูกไม้เบี้ยงต้นใช้ป้องกันการโจมตีด้วยมือหรืออาวุธในแนวตรงหน้าเช่นต่อยตรงฟันหรือตีตรงโดยใช้แม่ไม้สลับฟันปลาแล้วตอบโต้ด้วยเกาะถอกศอกข้างประจบทวนน้ำไปที่ชายโครงคู่ต่อสู้

3. “Java Spears” or “Chawasudhork”

“Java Spears” or “Chawasudhork” (outer position, elbow nudge) This is a basic position to protect from hand attacks, or attacks in the face area, for example, straight punch, jab, or hit by using the zig zag along with the hold, nudge, elbow, court, and tuan-nam to the ribs of the opponent.